Dạy con cách sống tự lập – Kỹ năng cần thiết trong xã hội hiện đại